ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN ĐƯỢC QUỐC HỘI BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XV NHIỆM KỲ 2021-2026

Nguyễn Thu Dung

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (475/475 đại biểu).

man-1716452567.JPG

Nghị quyết quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa 15 giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của cá nhân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí khẳng định, bản thân luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.