Tài chính - Ngân Hàng

TONY TRAN - STEVE JOBS CỦA NGÀNH TIỀN ĐIỆN TỬ THỜI ĐẠI MỚI - ICX SẼ “APPLE” BLOCKCHAIN VÀ TIỀN MÃ HÓA THẾ NÀO?

Xuất hiện để trả lời và giải quyết hết tất cả những bất cập còn tồn đọng cho tới ngày hôm nay của hình thức ICO, Tony Tran và Peer mang sứ mệnh sẽ cải tổ lại thị trường tiền...