KHOẢNG 1.899 NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN

Nguyễn Thu Dung

Đến nay, cả nước có khoảng 1.899 nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm nông sản. Riêng vùng ĐBSCL có 471 nhãn hiệu, bao gồm 399 nhãn hiệu tập thể và 72 nhãn hiệu chứng nhận.

x-1702304580.JPG

Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường, tới đây các cơ quan chức năng và cấp thẩm quyền nhà nước tiếp tục xem xét, có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nhãn hiệu nông sản; Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý nhãn hiệu; Tích cực hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong ước và hỗ trợ đăng ký quốc tế.

Đặc biệt là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hành động của doanh nghiệp, nông dân và các bên có liên quan xây dựng chuỗi giá trị các ngành hàng gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của từng vùng miền.

Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.