Đời sống doanh nhân

CEO. Nhữ Đức Cảnh – Chủ tịch Công ty TNHH Dược Khoa Xanh. Gắn kết Nổ lực kiến tạo những giá trị cho cộng đồng!    

CEO. Nhữ Đức Cảnh – Chủ tịch Công ty TNHH Dược Khoa Xanh CEO. Nhữ Đức Cảnh – Chủ tịch Công ty TNHH Dược Khoa Xanh cũng là đại sứ dự án an sinh xã hội của Công Ty Cổ Phần...